Wczytywanie...

Aktualności

Próg na Wiśle służący do celów chłodzenia bloków energetycznych Elektrowni Kozienice został wybudowany przez Spółkę ENEA Wytwarzanie na podstawie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę wydanych w 2016 r. Zostały one opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzja środowiskowa została jednak zaskarżona przez Towarzystwo, w wyniku czego sądy administracyjne ją uchyliły. Z racji faktu, że pozwolenie na budowę jest wydawane w oparciu o decyzję środowiskową jej uchylenie powoduje konieczność uchylenia samego pozwolenia na budowę.

Decyzja środowiskowa dla progu została wydana bez porozumienia z sąsiednią gminą Maciejowice oraz bez przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Sam próg miał być budowlą tymczasową funkcjonującą tylko przez okres 1 roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pomimo ukończenia budowy pozwolenia tego nadal nie uzyskano. W efekcie próg formalnie wciąż nie został oddany do użytkowania, choć w rzeczywistości funkcjonuje od ok. dwóch lat.

Z odpowiedzi Zarządu udzielonej akcjonariuszom na WZA w maju 2019 r. wynika, że ENEA Wytwarzanie nadal zamierza korzystać z progu na Wiśle obchodząc w ten sposób prawo środowiskowe. Istnienie tego progu stanowi barierę migracyjną dla rzadkich i chronionych gatunków ryb żyjących w Wiśle, dlatego Towarzystwo zabiega o jego usunięcie

– wyjaśnia Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Kontakt:
Robert Wawręty, Towarzystwo na rzecz Ziemi
e-mail: robert@tnz.most.org.pl