Wczytywanie...

Aktualności

Pytania strony społecznej dotyczyły między innymi polityki redukcji emisji CO2 przez spółkę ENEA oraz statusu progu spiętrzającego wodę w Wiśle na potrzeby chłodzenia Elektrowni Kozienice. Podczas Zgromadzenia mocno zaniepokojeni akcjonariusze zadali też wiele niewygodnych pytań o kontrowersyjną elektrownię Ostrołęka C.

Z odpowiedzi już udzielonych podczas Zgromadzenia wynika, że:

  • ENEA Wytwarzanie oczekuje na doręczenie wyroku NSA z pisemnym uzasadnieniem aby móc wystąpić o wydanie decyzji środowiskowej. Zamierza też rozebrać próg tymczasowy „w terminach i trybie określonym w powszechnie obowiązującym prawie”. Zarząd zdradził, że ENEA pracuje nad rozwiązaniami, które uniezależnią elektrownię od poziomu wody w Wiśle
  • Wzrost kosztów wynikających z rosnących cen uprawnień do emisji CO2 zostanie skompensowany rosnącymi przychodami ze sprzedaży. Oznacza to, że za nowe i istniejące inwestycje w węgiel zapłacą konsumenci energii - klienci ENEI - w coraz wyższych rachunkach za prąd.
  • Obecna strategia spółki w ogóle nie uwzględnia ścieżki redukcji emisji CO2 która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050. Nowa strategia ma zostać opublikowana do końca roku, ale nie dowiedzieliśmy się, czy ten temat się w niej pojawi.
  • Podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018 daty wyłączeń poszczególnych bloków węglowych nadal obowiązują.

Z odpowiedzi Zarządu wynika, że ENEA Wytwarzanie nadal zamierza korzystać z progu na Wiśle. Jego rozbiórka ma nastąpić w ciągu roku ale od formalnego oddania go do użytkowania, co do tej pory nie nastąpiło. Formalnie próg wciąż jest w budowie, choć w rzeczywistości spiętrza wodę na Wiśle od ponad roku. ENEA może powiedzieć, że działa zgodnie z prawem, gdyż znalazła sposób, aby je obejść. Dziwi też bardzo to, że w świetle postępujących zmian klimatycznych strategia spółki ENEA nie tylko nie uwzględnia ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla, ale dodatkowo spółka zamierza zwiększyć swoją emisyjność poprzez partycypację w kosztach budowy nieekonomicznej elektrowni Ostrołęka C. Równocześnie niepokoją daty wyłączeń proponowanych w sprawozdaniu spółki ENEA. Jeszcze nie tak dawno, a dokładnie w momencie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla nowego bloku w Kozienicach, pierwsze wyłączenia miały nastąpić już w 2016 roku. Tymczasem wg aktualnej propozycji pierwsze wyłączenie ma mieć miejsce w 2029 roku, czyli ponad dekadę później. Jest to przykład braku odpowiedzialności firmy, która jest w stanie powiedzieć wszystko kiedy potrzebuje uzyskać zgodę na realizację swoich planów inwestycyjnych. Kiedy przychodzi jednak czas konkretnych działań okazuje się, że to były puste słowa. Czy na tym ma polegać odpowiedzialność i wiarygodność inwestorska?

– komentuje Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi.


Daty wyłączeń poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018. Wyłączenia bloków 1-8 przesunięte o 13 lat - na lata 2029-2032.


Daty wyłączeń bloków 1-8 Elektrowni Kozienice podane na etapie ubiegania się Enei o decyzję środowiskową dla budowy bloku 11. Wyłączenia miały rozpocząć się w roku 2016, bloki 7-8 miały zostać wyłączone jako ostatnie w roku 2029.

Daty wyłączeń bloków 1-8 Elektrowni Kozienice podane na etapie ubiegania się Enei o decyzję środowiskową dla budowy bloku 11. Wyłączenia miały rozpocząć się w roku 2016, bloki 7-8 miały zostać wyłączone jako ostatnie w roku 2029.

Zarząd ENEI skomentował tylko niektóre z pytań a odpowiedzi na pozostałe udzieli na piśmie. Koalicja poda ją do wiadomości publicznej.

Oto niektóre z pytań zadanych Zarządowi Grupy ENEA przez przedstawicielkę naszej Koalicji:

  1. W Strategii Rozwoju GK ENEA w perspektywie do 2030 roku nie uwzględniono konieczności drastycznej redukcji emisji CO2 w horyzoncie do roku 2030 i 2050. Czy i kiedy grupa ENEA SA zamierza uwzględnić w swojej strategii wnioski IPCC i długoterminową strategię przedstawioną przez Komisję Europejską, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do roku 2050? Kiedy ENEA zamierza opracować strategię, określającą w jaki sposób spółka osiągnie neutralność emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do 2050 roku wraz z trajektorią dojścia do tejże neutralności emisyjnej oraz szacowanymi poziomami emisji CO2 w latach 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 oraz 2045?
  2. Kiedy ENEA ogłosi publicznie daty wyłączania bloków węglowych w elektrowniach zawodowych należących do spółki?
  3. Kodeks Etyki Grupy ENEA wymienia wśród zasad, które rządzą działaniami spółki także dbałość o środowisko naturalne. Dnia 7 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie uchylający decyzję środowiskową, która była podstawą do wydania pozwolenia budowlanego dla progu tymczasowego spiętrzającego wodę w Wiśle do jej poboru na potrzeby funkcjonowania Elektrowni Kozienice. Czy w tej sytuacji ENEA Wytwarzanie, w poszanowaniu prawa i w zgodzie z własną polityką zrównoważonego rozwoju, zamierza rozebrać tę budowlę, która miała być rozwiązaniem tymczasowym, a od ponad roku stanowi barierę fizyczną dla zagrożonych i chronionych gatunków ryb (w tym gatunków chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000) oraz jest przeszkodą dla żeglugi na Wiśle? Jeśli tak - to kiedy, jeśli nie - dlaczego?
  4. Z doniesień medialnych wynika, że pomimo korzystania od ponad roku z wyżej wymienionego progu, ENEA Wytwarzanie dotychczas nie wystąpiła do Nadzoru Budowlanego o formalną zgodę na jego użytkowanie. Czy ENEA Wytwarzanie ostatecznie złożyła już wniosek o jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Czy uzyskała ostatecznie stosowną zgodę na jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Jeżeli nie złożyła wspomnianego wniosku, to z jakich powodów i kiedy dokładnie zamierza wystąpić o zgodę na użytkowanie progu, z którego w praktyce korzysta od 2017 roku?

Kontakt:
Robert Wawręty, Towarzystwo na rzecz Ziemi
e-mail: robert@tnz.most.org.pl, tel: 508 585 130

FILM

Punkt Krytyczny. Energia odNowa, WWF 2017

Czy przyszłość oparta na węglu i ropie ma rację bytu? Dlaczego tak mocno cierpimy z powodu smogu? Odpowiedzi szukaj w pierwszym polskim dokumencie o zmianach klimatu.

GALERIA