Wczytywanie...

Powietrze i zdrowie

Aż 80% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z węgla. Elektrownie węglowe są też jednym z głównych źródeł groźnych zanieczyszczeń. Według raportu KOBIZE są one źródłem 11% emisji pyłu PM2,5, 51% emisji dwutlenku siarki (SO2) i 31% emisji tlenków azotu (NOx). Emisje z elektrowni węglowych powodują schorzenia układu oddechowego oraz układu krążenia (są to dwie najważniejsze grupy wśród głównych chorób przewlekłych występujących w Europie), uszkadzają też DNA u dzieci. Eksperci z HEAL szacują, że energetyka węglowa w Polsce jest odpowiedzialna rocznie za 3500 przedwczesnych zgonów, niemal 800 000 utraconych dni pracy i generuje koszty zdrowotne sięgające 16 miliardów euro!

Bloki 1-10 Elektrowni Kozienice emitują znaczne ilości niebezpiecznych substancji w tym około 33 400 ton SO2, 18 100 NOx, 710 ton PM10 i 252 kg rtęci. W 2016 r. eksperci z HEAL badający wpływ zanieczyszczeń na zdrowie oszacowali, że emisje z elektrowni Kozienice powodują rocznie około 320 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 14 140 ataków astmy u dzieci, 660 przypadków hospitalizacji, 186 000 straconych dni pracy i 652 przedwczesnych zgonów. Koszty zdrowotne funkcjonowania tej elektrowni szacuje się na około 920 mln euro choć mogą sięgać nawet 1,77 mld Euro.

Dostosowanie elektrowni Kozienice do norm BAT (Best Available Technology – najlepsza dostępna technologia) znacznie zmniejszyłoby emisje szkodliwych substancji a co za tym idzie także szacowaną liczbę przedwczesnych zgonów – z około 652 do około 30. Gdyby wszystkie instalacje w Polsce przestrzegały norm BAT liczba zgonów powodowanych przez zanieczyszczenia z elektrowni zmniejszyłaby się z 5820 do 430 rocznie! W Polsce aż 36 z ponad 40 elektrowni podlega derogacjom, czyli nie musi spełniać norm emisyjnych wskazanych w unijnej dyrektywie - zanieczyszcza powietrze zdecydowanie powyżej przyjętych norm. Każdy rok odstępstw (derogacji) od przestrzegania norm BAT oznacza zwłokę we wprowadzaniu niezbędnych modernizacji i setki przedwczesnych zgonów, których można by uniknąć. Grupa Enea szacuje koszty dostosowania aktywów wytwórczych do wymagań BAT na ok. 500 mln zł. Trzeba mieć jednak świadomość, że wdrożenie BAT może istotnie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń do powietrza nie rozwiąże jednak problemów emisji CO2 i związanych z tym faktem skutków zmian klimatycznych. Ponadto dalsze utrzymywanie starych jednostek będzie pogarszało stan ekosystemu wód Wisły i związanych z nimi gatunków ichtiofauny.

Zmiana klimatu groźniejsza od zanieczyszczeń